logo
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
1.
Memurluktan çıkarma cezası kararını, aşağıdakilerden hangisi verir?
Doğru Cevap: "D" Yüksek disiplin kurulu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ödevler ve Sorumluluklar” bölümünde ele alınmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Müracaat, şikayet ve dava açma
Soru Açıklaması
3.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; “Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Kademe
Soru Açıklaması
4.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun özlük dosyasına;I. Mal bildirimleriII. Mesleki bilgileriIII. Ödül ve başarı belgesiIV. İnceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezalarıile ilgili bilgi ve belgelerden hangileri konulur?
Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İkaz
Soru Açıklaması
6.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?
Doğru Cevap: "C" Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
Soru Açıklaması
7.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Uyarma
Soru Açıklaması
8.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren hallerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Siyasi partiye girmek
Soru Açıklaması
9.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, atanmalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresine ilişkin olarak aynı yerdeki görevlere atanan memurlar ne kadar süre içinde işe başlamak zorundadırlar?
Doğru Cevap: "A" Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günün içerisinde
Soru Açıklaması
10.
Devlet Memurları Kanunundaki ilkeler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sınıflandırma, Kariyer, Liyakat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

DEVLET MEMURLARI KANUNU


Kanun Numarası : 657


Kabul Tarihi : 14/7/1965


Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih : 23/7/1965          Sayı  :12056
Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 5    Cilt : 4       Sayfa : 3044Madde 10

Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.(1)

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.(1)

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.(1)
Madde 21 –


Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şika-yetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.(2)


Madde 22 – Sendika kurma:


Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.