logo
MEB İZİN YÖNETMELİĞİ
1.
Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa kaç güne kadar mazeret izni verilebilir.
Doğru Cevap: "B" On güne kadar
Soru Açıklaması
2.
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri kaç gündür?
Doğru Cevap: "E" 20 gün
Soru Açıklaması
3.

Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren kaç güne kadar mazeret izni verilir?

Doğru Cevap: "E" 10 Gün
Soru Açıklaması
4.

Memura, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilir?

Doğru Cevap: "C" 7 Gün
Soru Açıklaması
5.

Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok …. gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.” MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" ikişer
Soru Açıklaması
Gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi verilir.
6.

MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre Hastalık Raporları memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok kaç gün rapor verebilir?

Doğru Cevap: "C" 10 Gün
Soru Açıklaması
7.

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre hangisi memurların izin çeşitlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Kafa İzni
Soru Açıklaması
8.

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre izin vermeye yetkili amirlerin yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Eğitim müşavirlerine başkonsoloslar
Soru Açıklaması
9.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ne kadar süre süt izni verilir?

Doğru Cevap: "A" İlk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Soru Açıklaması
10.

Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise kaç aya kadar hastalık izni verilir?

Doğru Cevap: "E" On iki aya kadar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Kapsam

Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı personelini kapsar.

Tanımlar

Bu Yönergede geçen;

Amir: Bu Yönerge ile izin verme yetkisi verilenleri,

Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Geçici personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi (C)bendine göre geçici personel statüsünde görev yapanları,

Hastalık raporu: İlgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan muayene ve tedavi sonucunda yetkili hekim ve sağlık kurulları tarafından hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla düzenlenen belgeyi,

İşçi: 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiyi,

İzin: Millî Eğitim Bakanlığı personelinin, bu Yönergede belirtilen süre ve şartlarda olmak üzere, amirleri tarafından uygun bulunan zamanlarda görevlerinden geçici olarak ayrılmalarını,

Kurul raporu: İlgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan muayene ve tedavi sonucunda hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenen belgeyi,

Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre memur statüsünde görev yapanları,

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,

Sözleşmeli personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapanları,

Yıl: Bir takvim yılını, ifade eder.