logo
T.C. ANAYASASI
1.
T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Hükûmeti kurmak üzere Cumhurbaşkanını atamak
Soru Açıklaması
2.
TC. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin siyasal ve düşünsel haklarını sınırlayan her türlü engeli kaldırmaya çalışmak
Soru Açıklaması
3.
I.Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

II. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre doğrudan kendisi kullanır.

III.Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.


T.C. Anayasası’na göre “egemenlik” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
4.
I.Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

II.Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

III.Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.T.C. Anayasası’na göre “yerleşme ve seyahat hürriyeti” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkiyi sona erdirir
Soru Açıklaması
6.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde TBMM’ye kaç milletvekili seçilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 600 Millletvekili
Soru Açıklaması
7.
T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar?
Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
8.
“Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.”


T.C. Anayasası’na göre yukarıda, kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili hükümlerden hangisi açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kanuni hâkim güvencesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite ÖzetiTürkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, Türkiye'nin 1982'den bu yana geçerli olan anayasasıdır. 12 Eylül Darbesi sonrasında askeri yönetimi emriyle Danışma Meclisi tarafından hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi ve değiştirilmesinin önerilmesi dördüncü madde ile yasaklanmıştır. Anayasa, bugüne kadar yirmi bir kez değişikliğe uğramıştır. Anayasada 7 kısım, 177 madde ve 21 geçici madde bulunmaktadır.
Değişiklikler
Başlangıçtaki metin; 17 Mayıs 1987 tarih ve 3361 sayılı Kanun, 8 Temmuz 1993 tarih ve 3913 sayılı Kanun, 23 Temmuz 1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun, 18 Haziran 1999 tarih ve 4388 sayılı Kanun, 13 Ağustos 1999 tarih ve 4446 sayılı Kanun, 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun, 21 Kasım 2001 tarih ve 4720 sayılı Kanun, 27 Aralık 2002 tarih ve 4777 sayılı Kanun, 7 Mayıs 2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun, 21 Haziran 2005 tarih ve 5370 sayılı Kanun, 29 Ekim 2005 tarih ve 5428 sayılı Kanun, 13 Ekim 2006 tarih ve 5551 sayılı Kanun, 10 Mayıs 2007 tarih ve 5659 sayılı Kanun, 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Kanun, 9 Şubat 2008 tarih ve 5735 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 5 Mayıs 2008 tarih ve 2008/16 Esas, 2008/116 Karar sayılı sayılı kararı, 7 Mayıs 2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 7 Temmuz 2010 tarih ve 2010/49 Esas, 2010/87 Karar sayılı kararı, 20 Mayıs 2016 tarih ve 6718 sayılı Kanun, 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile olmak üzere toplamda yirmi bir kez değişikliğe uğramıştır.